"Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться"
К.Д.Ушинський

 Сучасний учитель – носій сучасних суспільних змін, його найактуальніше завдання – виховати особистість компетентну, творчу, здатну до продуктивної життєдіяльності в нових суспільних умовах. Виховати таку особистість може лише педагог з високою компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим духовно-моральним потенціалом, ерудованістю, здібностями до безперервної освіти.

         Сприяти педагогові в постійному підвищенні кваліфікації – провідна функція методичної роботи.

        Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

           КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Концепція нашого закладу ґрунтується на гуманістичній, особистісно - орієнтованій освіті. Концепція містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчально-виховного процесу у школі, які ґрунтуються на основі ставлення до дитини як до особистості, діалогічності, пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною. У Концепції визначаються критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації.

Час відмовитися від думки, що в умовах несвободи, нелюбові й неправди можна виховати щасливу людину, що в умовах повсякчасного пригнічення бажань і волі дітей можна успішно ростити і розвивати особистість. Потрібна школа олюднена, яка не призводить до руйнації особистості. Для створення такої школи потрібні свобода, любов, правда. Основа розвитку особистості – свобода, задоволення могутньої жаги пізнання. Необхідно керуватись не заборонами, а природними бажаннями вихованців, повіривши в первинність їхніх прагнень, робити добро і формувати ці прагнення в добро. Рішуче заперечуючи філософію заборони, ми відмовляємося від влади над дитиною і вибираємо шлях школи – вільна особистість у вільній школі, вільна до такої міри, що може все робити по совісті.

Треба дуже серйозно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Тільки любов допоможе людині, тільки сповідуючи людяність, ми зможемо об'єднатися для відродження Батьківщини. Відомо, що любляча людина – це сильна людина. Люблячий – означає "непереможний”.

Досвід шкіл Толстого та Сухомлинського підтверджує, що по суті, справжня педагогіка – це і є наука про любов. "Якщо ми навчимо дитину любити, ми навчимо її всьому” (Ш. Азаров).

Основою всіх перетворень має стати утвердження правди – в змісті освіти, у стосунках між учителем і учнями, між батьками і дітьми, у всіх проявах шкільного життя. Це дасть нам позбутися фальші, показухи, подвійної моралі, розбіжності між словом і справою. Отже, в свободі, любові і правді полягає не лише нова філософія освіти – в цьому головний зміст і найвища мета школи, її ідеал.

Наше кредо - розвиток творчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що віримо, що кожна дитина обдарована і талановита.

Технологія розвитку, навчання та виховання: "Допоможи мені це зробити самому”.

Учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Учитель не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, не тисне на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвивати, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити здібності.

Такий підхід навчання дає можливість створити школу особистісного розвитку і самовдосконалення. У школі -  кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від навчальних успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Школа об'єднує всіх, надає уміння  міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це заклад де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси.

У школі  вчаться бути творцями , створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним учнем своїх потенційних можливостей.


Головна мета

Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

Концептуальна ідея школи – формування системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги школи вважають, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками і нашими колегами ідея вдосконалення взаємин, стосунків, школи технології оптимальних особистісних ставлень, школи життєтворчості – це ідея розвитку нашої школи.

Головна мета школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей.

Пріоритети школи:

•  Найдорожча цінність – людське життя;

•  Якісна освіта – сяйво людського життя;

•  Найбільше багатство – багатство людських стосунків;

•  Найвища краса – краса людських взаємин.


Функції методичної роботи в Ірпінській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18

    Методична робота в школі – ключовий аспект в управлінні школи та його модернізації, що грунтується на основі діагностики та прогнозування і спрямована на забезпечення безперервної і цілеспрямованого професійного розвитку кожного вчителя відповідно до сучасних вимог, творчої активності та потенціалу педагогічного колективу в цілому, вироблення інформаційного стилю діяльності, підготовки вчителів до роботи в нових умовах, залучення до дослідницько-експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ,навчає вчителів освітньо-методичним інноваціям.

        Мета методичної роботи - створити такі умови для педагогів, коли вони стають здатними продукувати ідеї, розробляти шляхи впровадження, прагнуть до презентації своїх досягнень.

        Методична робота школи відповідно до Закону України "Про освіту", орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує: досягнення громадянином (учнем) встановлених державою освітніх стандартів;

побудову освітньо-виховного процесу на основі пріоритету загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;

досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобів освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження ураїнської культури, моральності, духовності;

адаптацію навчального закладу до нових умов та особливостей розвитку учнів; побудова загальнодоступної освіти з урахуванням рівня сучасної педагогічної науки та творчої практики навчання і виховання;

        Методична робота передбачає формування і розвиток професійних якостей учителя, вихователя, класного керівника, підвищення їхньої професійної майстерності.

Мета та завдання методичної роботи в Ірпінській ЗШ № 18 у 2015 – 2016 навчальному році

Формувати цілісний творчий колектив однодумців.

Виробляти єдині педагогічні позиції, спільні цінності, традиції.

Забезпечувати подальше вдосконалення НВП для підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві та успішної соціалізації учнів й педагогів.

Постійно підвищувати педагогічну майстерність, професіоналізм.

Аналізувати й контролювати навчально-виховний процес, якість знань, умінь, навичок, вихованість й розвиток школярів.

Розвивати творчий потенціал педагогів, впроваджувати перспективний досвід, інноваційні педагогічні технології в процесі навчання й виховання.

Впроваджувати в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій параллельно з традиційними формами навчання.

Здійснювати компетентнісний підхід щодо формування пізнавальної активності, національної самосвідомості та розвитку творчих здібностей учнів.

Сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самореалізацію.

Поширювати використання педагогами електронних засобів у навчально-виховному процесі, у ході професійних і фахових конкурсів, під час атестації та в методичній роботі.

Продовжувати роботу з узагальнення та поширення ідей передового педагогічного досвіду педагогів школи через активні форми методичної роботи,  участь у виставках передового педагогічного досвіду, публікації у фахових журналах.

Зміст методичної роботи

       Зміст методичної  роботи забезпечує реалізацію її цілей і задач із виконання навчального плану школи  та програми розвитку відповідно до вимог до сучасної школи та формується на основі:

цілей і задач школи та перспектив її розвитку;

глибокого вивчення і розуміння законів України, творчого осмислення нормативних документів, інструкцій, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти Ірпінської міської ради, статуту Ірпінської ЗШ № 18, наказів, розпоряджень, постанов;

знання й активного використання досягнень і рекомендацій педагогічної і психологічної науки, досліджень інших наук, що сприяють підвищенню науково-теоретичного рівня методичної роботи в цілісному педагогічному процесі школи;

аналізу діагностичних даних (про стан освітньо-виховного процесу, рівня навченості й вихованості учнів, їхнього здоров'я та розвитку, про професій-ний ріст педагогів), що дозволяє визначити, уточнити або сформулювати заново основні завдання та проблеми методичної роботи, перспективи розвитку окремих структур і методичної роботи  в цілому;

використання в освітньо-виховній практиці школи й у  методичної  роботі сучасних методів, форм і видів навчання, виховання, нових педагогічних технологій.

Принципи методичної роботи

Зв'язок з життям, актуальність, співзвучність сучасним педагогічним ідеям.

Системність, послідовність, безперервність методичної роботи.

Конкретність методичної роботи.

Науковість.

Комплексний характер.

Творчий характер.

Диференційований підхід до педагогів.

Єдність теорії й практики.

Оперативність, мобільність, гнучкість.

         Форми і засоби методичної роботи


Планування й аналіз методичної роботи.

Створення банку даних.

Індивідуальні консультації.

Методичні наради.

Предметні декади.

Семінари, тренінги, круглі столи.

Творчі звіти.

Професійні конкурси.

Методична допомога молодим учителям.

Відкриті уроки й позакласні заходи.

Напрямки методичної роботи

Удосконалення форм проведення методичної роботи, спрямованих на створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до виконання вимог Державного стандарту освіти.

Забезпечення педагогічних працівників необхідною фаховою, науково-методичною та довідковою літературою в поліграфічному, електронному варіантах.

Створення сприятливих умов для впровадження в практику інтерактивних форм методичної роботи з використанням аудіовізуальних засобів і комп’ютерної підтримки.

Надання навчально-методичних консультацій педагогам та ознайомлення їх з найсучаснішими новинками фахових періодичних видань та іншої літератури.

Створення комфортних умов для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу.

Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження перспективного досвіду, новітніх педагогічних технологій.

Забезпечення педагогів ефективною й оперативною інформаціїєю про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

Створення умов для роботи з обдарованими учнями у процесі підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, участі у роботі МАН.

Заохочення вчителів до роботи за передовими педагогічними технологіями.

                    Структура методичної роботи на 2015-2016 н.р.

 

1.   Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Проблема: Творча взаємодія учителя й учня в процесі розвитку здібностей, обдарувань, творчого мислення молодших школярів.

                                          Керівник  А.С.Янченко             Кількість членів -16


2.    Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури

Проблема: Впровадження новітніх технологій викладання рідної мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання.

Керівник       Л.М.Драбинко   Кількість членів - 7


3. Спілка однодумців учителів суспільно-гуманітарного та естетичного циклу предметів

Проблема:створення умов для безперервного підвищення професійної компетентності вчителів та формування компетенностей учня в умовах впровадження нових базових стандартів.

                                  Керівник  Т.А.Олійник  Кількість членів - 9


4.    Творча майстерня "Навчання у співпраці”

Проблема: впровадження інноваційних та мультимедійних технологій у навчання англійської мови з метою активізації інтересу учнів до вивчення предмету

                             Керівник  Н.Б.Віштак    Кількість членів - 6


5.    Методичний комплекс «ФІМІТ»

Проблема: Удосконалення творчої та    інноваційної діяльності педагогів, інтеграція їх навчальної діяльності з новітніми інформаційно-кумунікативними технологіями, направлена на активізацію розумової діяльності учнів в процесі активного пошуку їх життєвої позиції в умовах сьогодення..

                          Керівник   Л.Ю.Тимошук   Кількість членів -11


6.    Об’єднання "Біологічний дивосвіт” та фізичне виховання

Проблема Формування життєвих компетентностей шляхом впровадження інноваційної та дослідницько-експерементальної діяльності під час вивчення природничих дисциплін.  

                    Керівник   І.А.Писаренко  Кількість членів -10


7.    Методичне об’єднання класних керівників

Проблема:Впровадження інтерактивних  технологій навчання для розвитку інтелекту та творчого потенціалу учнів.

Керівник  Н.В.Івановська    Кількість членів — 35


НАКАЗ


10.06.  2015 р.                                                                                                            №165-О


 Про підсумки методичної

роботи з педагогами школи

у 2014-2015 навчальному році

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами:

Законом України про загальну середню освіту;

·          Рекомендаціями щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти;

·         Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти;

·         Положенням про атестацію педагогічних працівників,

Річним планом роботи школи.

у 2014-2015 навчальному році педагогічний  колектив школи   продовжив  працювати над вирішенням проблеми «Організація творчої діяльності педагогічного та учнівського колективів школи на основі впровадження новітніх прогресивних технологій навчання. Творче використання потенціалу обдарованих учнів у роботі МАНу».

               З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2014-2015 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

1.      Теоретична підготовка вчителів до роботи в проектах за програмою НПП «Росток» та «Інтелект України», вивчення рекомендованої літератури.

2.      Розробка діагностичних анкет та  показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

3.    Впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів.

4.       Використання технологій продуктивного навчання (розвивальне навчання, технологія проектування, технологія продуктивного мислення) як складових креативної освіти.

Для реалізації даних напрямків  протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Теоретичне осмислення педагогічної ідеї та ознайомлення із наявним передовим досвідом .

- Формування особистісно зорієнтованої структури методичної роботи з конкретними завданнями діяльності.

- Зміст навчального плану школи, вимоги Державного стандарту освіти  програмне й навчально-методичне забезпечення виконання  навчального плану школи.

- Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 3 та 6 класів.

-  Ознайомлення з досвідом роботи  передових педагогів школи.

-  Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про персональну науково-дослідницьку діяльність учнів.

- Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога.

- Профільне навчання . Теоретичні аспекти  профільного навчання в умовах модернізації освіти.

- Впровадження допрофільного навчання як основи підготовки профільного навчання.

- Про хід атестації педпрацівників.

-. Аспекти педагогічної творчості: творча особистість - успішна особистість

-Презентація ППД, який вивчався у 2014-2015н.р.

- Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

-Вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

- Про підготовку узагальнених матеріалів на  обласну  педагогічну виставку педагогічних ідей та технологій.

- Підведення підсумків методичної роботи за 2014-2015 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2015-2016 н.р.  

     Протягом 2014-2015 н.р. було організовано роботу шкільних методичних обєднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність  ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи . Кожна з ШМО  провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої міські конференції, рекомендації НМЦ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2014-2015  н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних декад,  затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО  було проведено предметні декади, матеріали яких оформлено у звіти .

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику  методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО   з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

 В цілому роботу ШМО 2014-2015 навчального року можна  оцінити задовільно.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

-   забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики ;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

-   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

-   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

-  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2014-2015 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі: Драбинко Л.М., СобоваЛ.І.,Пєвнева Л.К., Шиленкова Д.І., Шульга А.А.,                           Шульга О.А ,Михайленко О.І., Катеруша С.М., Терещук Р.П., Явдоніч Т.П, Гайда Г.Ф., Гевкалюк Н.М., Кравченко В.Г. Продовжують навчання на пролонгованих курсах вчителі: Олійник Т.А., Писаренко І.А., Красноок Н.М., та бібліотекарі – Савченкова Т.В., Хилько Л.М.

 Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2014-2015 н.р. згідно з перспективним планом.

У звітньому році було аттестовано 13  педагогічних працівників:

1. Пєвнева Любов Костянтинівна,  вчитель світової літератури та російської мови, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та педагогічне звання «Вчитель-методист»

2.Шиленкова Діна Іванівна, вчитель  англійської та німецької мов,  підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Вчитель-методист»

3.Володарська Валентина Михайлівна, вчитель світової літератури та російської мови, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та педагогічне звання «Вчитель-методист»

4. Олійник Тетяна Анатоліївна, вчитель музичного мистецтва, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист»

5.Самчук Володимир Васильович, вчитель історії, , підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та педагогічне звання « старший учитель»

 6. Собова Людмила Іванівна, вчитель української мови та літератури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

7. Сторожук Олена Сергіївна , вчитель фізкультури, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст  першої категорії» 

8. Тимощук Людмила Юріївна , вчитель  інформатики,   підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

9. Кельді Оксана Петрівна , вчитель математики ,  встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

10. Терещук Раїса петрівна, вихователь ГПД, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та підтверджено педагогічне звання « старший учитель»

11. Михайленко Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

12.Янченко Альона Сергіївна, вчитель початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» 

13.Явдоніч Тетяна Павлівна, вчитель початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» 

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО.

            Це дало можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

 Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими вчителями,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих вчителів..

 У 2014-2015 навчальному році школа не поповнилась молодими спеціалістами першого року роботи. Але продовжили педагогічну діяльність учителі третього року роботи: учитель математики та інформатики  Кельді. Ця вчителька працювала  під наставництвом досвідченого педагога, вчителя вищої категорії Червоної Валентини Дмитрівни за чітко розробленим планом.  Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи , надавала методичну допомогу у підготовці вчителю до уроків.

            Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2014-2015 н.р. було вивчено стан викладанняукраїнської мови та літератури, природознавство, математика, основи здоров»я та предметів за НПП «Росток»;

.здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові та засіданнях ШМО).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічній раді, на нарадах при директорові.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Сім класів (1-Б, 2-А,  3-А, 3 – Б, 4-А, 5-А та 7 - А) навчаються  за НПП «Росток», використовує цю систему 9 педагогів.

У 2014 – 2015 н.р. 1-А клас розпочав роботу за програмами НПП «Інтелект України» ( вчитель Колісник Т.А.) Продовж року практичними психологами  школи були проведені діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, поставлено тактичні задачі та сплановано корекційну роботу у цих класах.

Діяльність педагогічного колективу школи  спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2014 – 2015 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість переможців міських та обласних олімпіад значно  збільшилась.

РЕЗУЛЬТАТИ  ОЛІМПІАД

Назва предмету

Учасник

Результат

Клас

Вчитель

Українська мова

та література

Войціховський Денис

ІІІ місце

Явдоніч Т.П.

Федорук Олександра

ІІ місце

8-А

Поліщук Т.П.

Родіна Ірина

І місце

ІІ місце (обласна)

11-А

Драбинко Л.М.

Математика

Головач Данило

ІV місце

Чернікова О.В.

Линько Владислав

І місце