РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ В 5-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

І. Навчальний 2011-2012 р. – рік нових надій та очікувань, має певні особливості, різниться від попереднього 2009-2010 навч. року не тільки мережею класів, різноманітністю робочих навчальних планів шкіл, потенційними можливостями педколективів, а й необхідністю перегляду підходів до організації навчально-виховного процесу відповідно до державних вимог щодо підвищення якості природничо – математичної освіти .

Удосконалення навчально – виховного процесу через орієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, розвиток вмінь застосовувати набуті теоретичні знання до розв’язання завдань прикладного характеру, задач життєвого спрямування є нинішніми пріоритетами. Сучасна молода людина змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку.

Важливо виховати людину, здатну до правдивої самооцінки своїх можливостей , що в першу чергу досягається через об’єктивність оцінювання навчальних досягнень.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

• контролююча — визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

• навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

• діагностико – коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

• стимулювально – мотиваційна – формує позитивні мотиви на навчання;

• виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності».

В роботі з класним журналом необхідно керуватися Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх закладів (Ізмону, № 16-17, 2008 р.),

Варто зазначити, щo з 2008-2009 н. р. тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів і не підлягає коригуванню. Семестрова оцінка виставляється на підставі тематичних оцінок, при цьому має враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмету протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність, а також підлягає коригуванню. Річна оцінка здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок і не підлягає коригуванню.

ІІ. Витяг з методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України на 2011-2012 навчальний рік щодо предметів математичного циклу

(повний текст рекомендацій читайте на сайті міністерства).

Шкільний курс математики у 2011-2012 навчальному році у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика", видавництво "Навчальна книга", Київ, 2003 р. та у науково-методичному журналі «Математика в школі»( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 11-х класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН

№ 13-14 2005 - 2007 р. р., та у журналі "Математика в школі"

(№6 //2005 - 2007 р. р.).

Навчання математики в 5 - 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загально-освітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи", видавництво "Перун", Київ. 2005р., у науково-методичному журналі "Математика в школі" (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№9,10, 2009 р.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 - 9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН №13-14 2005-2009 р. р. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 р. р.) та у «Математичній газеті» №6,7 2006-2009 р. р.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов'язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов'язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов'язану з математикою або її застосуваннями.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах, та передбачає поглиблене вивчення предмету.

Таблиця розподілу годин на вивчення МАТЕМАТИКИ за різними рівнями змісту освіти

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класахРівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень

Поглибленвивченн.10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу2

3

5

5

55


Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4


В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універса-льного, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмета «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмета «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси - «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень вії класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Навчально-методичне забезпечення

вивчення математики у 10-х класах

Навчання математики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками:

Рівень стандарту: «Математика. 10 клас» (автори О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко) видавництва «Навчальна книга - Богдан»; "Математика. 10 клас" (автори М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) видавництва "Зодіак - ЕКСГ; "Математика. 10 клас" (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва "Зодіак - ЕКСГ.

Академічний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва "Гімназія"; "Геометрія. 10 клас" (автори Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва "Зодіак -ЕКО".

Профільний рівень: : «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва "Гімназія"; «Геометрія. 10 клас» (автор Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».

Поглиблений рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С.Якір) видавництва "Гімназія"; «Геометрія. 10 клас» (ав тор Г.П.Бевз, В.Г.бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».